You are currently viewing English Homographs Pronunciations

English Homographs Pronunciations

English homographs pronunciations are extremely important features of the English language. As we know in English there are Homophones, Homonyms, Oronymes, and Homographs. Homographs are words that have same spelling but have different pronunciation and meaning. For example, ‘polish’ (which pronouns /ˈpɒlɪʃ/)may mean ‘furniture polish’ or refer to a person or thing that comes from Poland (pronouns /ˈpəʊlɪʃ/).

These homographs are used to great effect in an episode of One Foot in the Grave, a BBC sitcom from the 1990s. In the sitcom, Victor spends a long time looking for sherry from Poland because Margaret has not left enough space between ‘polish’ (meaning furniture polish) and ‘sherry’ on the shopping list. This could not have been avoided if she had read the list out and made the distinctions between the two different sounds of the same words.

The identical incidences occur quite often to the speakers of English as second language. The second language speaker of English tend to substitute the sound of Adjective with Verbs and Verbs with nouns. To be familiarised with pronunciations of the followings homographic words will certainly help avoid such situations while you may become an informed and influential speaker of English.

The followings, apart from Homonyms, are the possible compilation of Monographs based on Longman Dictionary of Contemporary English, Oxford Advanced Learner’s Dictionary and Cambridge Advanced Learner’s Dictionary.

As usual, expressing the sounds English in Bengali is a painstaking effort as in Bengali it is truly difficult to equate /s/ with /চ/, /ছ/, /স/, /f/ with /ফ/ and /dʒ/, /ʒ/ with /জ/, /ঝ/, /ʃ/ with /শ/ or /ষ/, /tʃ/ with / চ / or / ছ /, / ʒ / with /শ/; /θ/, /ð/ with /থ/ and /দ/.

English Homographs list:

HOMOGRAPHSPRONUNCIATIONSIN BENGALI
AbsentAdjective: /ˈæbsənt/
Verb: /əbˈsent/
[ ˈএ্যাভসেন্ট ]
[এ্যাভˈসেন্ট ]
AccentNoun: /ˈæksent/ Verb: /ækˈsent/[ ˈএ্যাকসেন্ট ]
[ এ্যাকˈসেন্ট ]
AbstractNoun: /ˈæbstrækt/ Adje/V.: /æbˈstrækt/[ ˈএ্যাব্সট্রাক্ট ]
[ এ্যাবˈস্ট্রাক্ট ]
AbuseNoun: /əˈbjuːs/
Verb: /əˈbjuːz/
[ অ্যাˈবিউːস ]
[ অ্যাˈবিউːয ]
AdvertNoun: /ˈædvɜːt/
Verb: /ədˈvɜːt/
[ ˈঅ্যাডভাːট ]
[ অ্যাডˈভাːট ]
AdvocateVerb: /ˈædvəkeɪt/
Noun: /ˈædvəkət/
[ ˈঅ্যাডভকেইট ]
[ ˈঅ্যাডভকেইট ]
AffixVerb : /əˈfɪks/
Noun: /ˈæfɪks/
[ অ্যাˈফিক্স ]
[ ˈঅ্যাফিক্স ]
AggregateVerb :/ˈæɡrɪɡeɪt/
Noun: /ˈæɡrɪɡət/
[ ˈঅ্যাগ্রিগেইট ]
[ ˈঅ্যাগ্রিগেট ]
AlloyVerb: /əˈlɔɪ /
Noun: /ˈælɔɪ/
[ এˈলই ] [ ˈআলই ]
AllyVerb: /əˈlaɪ/ Noun: /ˈælaɪ/[ আˈলাই ]
[ˈঅ্যালাই ]
AnimateVerb: /ˈænɪmeɪt/ Adj. /ˈænəmət/[ ˈআনিমেইট ]
[ ˈআনিমেট ]
AppropriateVerb: /əˈprəʊprieɪt/
Adj. /əˈprəʊpriət/
[ অ্যাˈপ্রউপ্রিয়েইট ]
[ অ্যাˈপ্রউপ্রিয়েট ]
ApproximateVerb: /əˈprɒksəmeɪt/
Adj. /əˈprɒksəmət/
[ অ্যাˈপ্রক্সিমেইট ]
[ অ্যাˈপ্রক্সিমেট ]
ArticulateVerb: /ɑːˈtɪkjəleɪt/ Adj. /ɑːˈtɪkjələt/[ আˈটিকীআলেইট ] [ আˈটিকীআলেট ]
AspirateVerb: /ˈæspəreɪt/
Noun: /ˈæspərət/
[ ˈএ্যাসপারেইট ]
[ ˈএ্যাসপারেট ]
AssociateVerb: /əˈsəʊʃieɪt/
Noun: /əˈsəʊʃiət/
[ এ্যাˈসউশীয়েইট ]
[ এ্যাˈসউশীয়েট ]
AttributeVerb: /əˈtrɪbjuːt/ Noun: /ˈætrəbjuːt/[ এ্যাˈট্রিবিউːট ] [ ˈএ্যাট্রিবিউːট ]
BowVerb : /baʊ/ Noun: /bəʊ/[ বাউ ] [ বউ ]
CombineVerb: /kəmˈbaɪn/
Verb: /ˈkɒmbaɪn/
[ কমˈবাইন ]
[ ˈকমবাইন ]
CommuneVerb: /kəˈmjuːn/
Noun: /ˈkɒmjuːn/
[ কˈমীউːন ]
[ ˈকমীউːন ]
CompactV. adj. /kəmˈpækt/ Noun: /ˈkɒmpækt/[ কমˈপেক্ট ]
[ ˈকমপেক্ট ]
ComplementVerb: /ˈkɒmpləment/ Noun: /ˈkɒmpləmənt/[ ˈকমপ্লিমেন্ট ]
[ ˈকমপ্লিমেন্ট ]
CompoundVerb: /kəmˈpaʊnd/ Adj. /ˈkɒmpaʊnd/[ কমˈপাউন্ড ]
[ ˈকমপাউন্ড ]
CompressVerb: /kəmˈpres/
Noun: /ˈkɒmpres/
[ কমˈপ্রেস ]
[ ˈকমপ্রেস ]
ConductVerb: /kənˈdʌkt/
Noun: /ˈkɒndʌkt/
[ কনˈডাক্ট ]
[ ˈকনডাক্ট ]
ConflictVerb: /kənˈflɪkt/
Noun: /ˈkɒnflɪkt/
[ কনˈফ্লিক্ট ]
[ ˈকনপ্লিক্ট ]
ConscriptVerb: /kənˈskrɪpt/
Noun: /ˈkɒnskrɪpt/
[ কনˈস্ক্রিপ্ট ]
[ ˈকনস্ক্রিপ্ট ]
ConserveVerb: /kənˈsɜːv/
Noun:  /ˈkɒnsɜːv/
[ কনˈসাːভ ]
[ ˈকনসাːভ ]
ConsoleVerb: /kənˈsəʊl/
Noun: /ˈkɒnsəʊl/
[ কনˈসৌল ]
[ ˈকনসৌল ]
ConsortVerb: /kənˈsɔːt/
Noun: /ˈkɒnsɔːt/
[ কনˈসোːট ]
[ ˈকনসোːট ]
ConstructVerb: /kənˈstrʌkt/
Noun:  /ˈkɒnstrʌkt/
[ কনˈস্ট্রাক্ট ]
[ ˈকনস্ট্রাক্ট ]
ConsummateVerb: /ˈkɒnsəmeɪt/
Adj. /kənˈsʌmət/
[ ˈকনসামেইট ]
[ কনˈসামেট ]
ContentVerb:  /kənˈtent/
Adj., N. /ˈkɒntent/
[ কনˈটেন্ট ]
[ ˈকনটেন্ট ]
ContestVerb: /kənˈtest/
Noun: /ˈkɒntest/
[ কনˈটেস্ট ]
[ ˈকনটেস্ট ]
ContractNoun: /ˈkɒntrækt/
Verb: /kənˈtrækt/
[ˈকনট্রাক্ট ]
[ কনˈট্রাক্ট ]
ContrastNoun: /ˈkɒntrɑːst/
Verb: /kənˈtrɑːst/
[ ˈকনট্রাːস্ট ]
[ কনˈট্রাːস্ট ]
ConverseVerb: /kənˈvɜːs/
Adj.,N. /ˈkɒnvɜːs/
[ কনˈভাːস ]
[ ˈকনভাːস ]
ConvertVrb: /kənˈvɜːt/
Noun: /ˈkɒnvɜːt/
[ কনˈভাːট ]
[ ˈকনভাːট ]
ConvictVerb: /kənˈvɪkt/
Noun: /ˈkɒnvɪkt/
[ কনˈভীক্ট ]
[ ˈকনভীক্ট ]
CoordinateV., adj. /kəʊˈɔːdəneɪt/ noun: /kəʊˈɔːdənət/[ কৌˈওːডিনেইট ]
[ কৌˈওːডিনেট ]
CorrelateVerb: /ˈkɒrəleɪt/
Noun: /ˈkɒrələt/
[ ˈকোরিলেইট ] [ˈকোরিলেট ]
DecreaseVerb: /dɪˈkriːs/ noun: /ˈdiːkriːs/[ ডিˈক্রীːস ]
[ ˈডিːক্রীːস ]
DegenerateVerb: /dɪˈdʒenəreɪt/ Noun: /dɪˈdʒenərət/[ ডিˈজেনারেইট ]
[ ডিˈজেনারেট ]
DelegateNoun: /ˈdeləɡət/
Verb: /ˈdeləɡeɪt/
[ ˈডেলিগেট ]
[ ˈডেলিগেইট ]
DeviateVerb: /diːˈvieɪt/ Adj. /ˈdiːviət/[ ডীːˈভীএইট ]
[ ˈডীভীএইট ]
DesertNoun: /ˈdezət/
Verb: /dɪˈzɜːt/
[ ˈড্যাযার্ট ]
[ ডিˈযাːর্ট ]
DictateVerb: /dɪkˈteɪt/ Noun: /ˈdɪkteɪt/[ ডিকˈটেইট ]
[ ˈডিকটেইট ]
DiffuseVerb: /dɪˈfjuːz/
Adj. /dɪˈfjuːs/
[ডিˈফীউːয ]
[ ডিˈফীউːস ]
DigestVerb: /daɪˈdʒest/
Noun: /ˈdaɪdʒest/
[ ডাইˈজেস্ট ]
[ ˈডাইজেস্ট ]
DischargeNoun: /ˈdɪstʃɑːdʒ/
Verb: /dɪsˈtʃɑːdʒ/
[ ˈডিসচাːর্জ ]
[ ডিসˈচাːর্জ ]
DiscountNoun: /ˈdɪskaʊnt/
Verb: /dɪsˈkaʊnt/
[ ˈডিসকাউন্ট ]
[ ডিসˈকাউন্ট ]
DiscordNoun: /ˈdɪskɑːd/ Verb: /dɪsˈkɑːd/[ ˈডিসকːর্ড ]
[ ডিসˈকːর্ড ]
DiscourseNoun: /ˈdɪskɔːs/
Verb:  /dɪsˈkɔːs/
[ ˈডিসকূːস ]
[ ডিসˈকূːস ]
DocumentVerb: /ˈdɒkjəment/
Noun: /ˈdɒkjəmənt/
[ ˈডকিয়মেন্ট]
[ ˈডকিয়মেন্ট ]
DoveVerb: /dəʊv/ Noun: /dʌv/[ ডৌভ ] [ ডাভ ]
DownloadVerb: /ˌdaʊnˈləʊd/
Noun : /ˈdaʊnləʊd/
[ ডাউনˈলৌড ]
[ ˈডাউনলৌড ]
DuplicateVerb: /ˈdjuːpləkeɪt/
Adj. /ˈdjuːpləkət/
[ ˈডীউːপ্লিকেইট ]
[ ˈডীউːপ্লিকেট ]
ElaborateVerb: /ɪˈlæbəreɪt/
Adj. /ɪˈlæbərət/
[ ইˈলাবোরেইট ]
[ ইˈলাবোরেট ]
EmbedVerb:/ɪmˈbed/
Noun: /’embed/
[ ইমˈবেড ]
[ ˈএমবেড ]
EntranceNoun: /ˈentrəns/
Verb: /ɪnˈtrɑːns/
[ˈএনট্রেন্স ]
[ ইনˈট্রাːন্স ]
EscortVerb: /ɪˈskɔːt/
Noun: /ˈeskɔːt/
[ ইˈস্কোːট ]
[ ˈএস্কোːট ]
EssayNoun: /ˈeseɪ/ Verb: /eˈseɪ/[ ˈএসেই ] [ এˈসেই ]
EstimateNoun:  /ˈestɪmət/
Verb: /ˈestɪmeɪt/
[ ˈএসটিমেট ]
[ ˈএসটিমেইট ]
ExciseNoun: /ˈeksaɪz/
Noun:  /ɪkˈsaɪz/
[ ˈএকসাইয ]
[ ইকˈসাইয ]
ExcuseNoun: /ɪkˈskjuːs/
Verb: /ɪkˈskjuːz/
[ ইকˈস্কীউːস ]
[ ইকˈস্কীউːয ]
ExperimentNoun: /ɪkˈsperɪmənt/ Verb: /ɪkˈsperəment/[ ইকˈস্পেরিমেন্ট ]
[ ইকˈস্পেরেমেন্ট ]
ExportNoun: /ɪkˈspɔːt/
Verb: /ˈekspɔːt/
[ ইকˈস্পোːর্ট ]
[ একˈস্পোːর্ট ]
ExploitVerb: /ɪkˈsplɔɪt/
Noun: /ˈeksplɔɪt/
[ ইকˈস্পলয়ট ] [ˈএকস্পলয়ট ]
ExtractNoun: /ˈekstrækt/
Verb: / ɪkˈstrækt/
‌[ ˈএকস্ট্রাক্ট ]
[ ইকˈস্ট্রাক্ট ]
FermentVerb: /fəˈment/
Noun: /ˈfɜːment/
[ ফাˈম্যান্ট ]
[ ˈফাম্যান্ট ]
FragmentVerb: /fræɡˈment/
Noun : /ˈfræɡmənt/
[ ফ্রাগˈমেন্ট ]
[ ˈফ্রাগমেন্ট]
GraduateNoun: /ˈɡrædʒuət/
Verb: /ˈɡrædʒueɪt/
[ ˈগ্রাজুয়েট ]
[ ˈগ্রাজুয়েইট ]
ImpactNoun: /ˈɪmpækt/
Verb: /ɪmˈpækt/
[ ˈইমপেক্ট ]
[ ইমˈপেক্ট ]
ImplantVerb:  /ɪmˈplɑːnt/
Noun : /ˈɪmplɑːnt/
[ ইমˈপ্লাːন্ট ]
[ ˈইমপ্লাːন্ট ]
ImplementVerb: /ˈɪmplɪment/
Noun: /ˈɪmplɪmənt/
[ ˈইমপ্লিমেন্ট ]
[ ˈইমপ্লিমেন্ট ]
ImportNoun: /ˈɪmpɔːt/
Verb: /ɪmˈpɔːt/
[ ˈইমপূর্ট ]
[ ইমˈপূːর্ট ]
ImprintNoun: /ˈɪmprɪnt/
Verb: /ɪmˈprɪnt/
[ ˈইমপ্রিন্ট ]
[ ইমˈপ্রিন্ট ]
IncarnateAdj. /ɪnˈkɑːnət/
Verb: /ˈɪnkɑːneɪt/
[ইনˈকাːনেট] [ˈইনকাːনেট]
InclineVerb: /ɪnˈklaɪn/
Noun: /ˈɪnklaɪn/
[ ইনˈক্লাইন ]
[ ˈইনক্লাইন ]
IncreaseVerb: /ɪnˈkriːs/
Noun: /ˈɪŋkriːs/
[ ইনˈক্রীːস ]
[ ˈইনক্রীːস ]
IncenseNoun: /ˈɪnsens/
Verb: /ɪnˈsens/
[ ˈইনসেন্স ]
[ ইনˈসেন্স ]
IndentVerb: /ɪnˈdent/ Noun: /ˈɪndent/[ ইনˈড্যান্ট ] [ ˈইনড্যান্ট ]
InitiateNoun: /ɪˈnɪʃiət/
Verb: /ɪˈnɪʃieɪt/
[ ইˈনিশীয়েট ]
[ ইˈনিশীয়েইট ]
InsertNoun: /ˈɪnsɜːt/
Verb: /ɪnˈsɜːt/
[ ˈইনসাːর্ট ]
[ ইনˈসাːর্ট ]
InsetNoun: /ˈɪnset/
Verb: /ɪnˈset/
[ ˈইনস্যাট ]
[ ইনˈস্যাট ]
InsideAdv. /ɪnˈsaɪd/
Adj. /ˈɪnsaɪd/
[ ইনˈসাইড ]
[ ˈইনসাইড ]
InsultVerb: /ɪnˈsʌlt/
Noun: /ˈɪnsʌlt/
[ ইনˈসাল্ট ]
[ ˈইনসাল্ট ]
InterchangeVerb: /ˈɪntətʃeɪndʒ/
Noun: /ˌɪntəˈtʃeɪndʒ/
[ ˈইন্টাচ্যাইঞ্জ ] [ˌইন্টাˈচ্যাইঞ্জ ]
InternVerb: /ɪnˈtɜːn/
Noun: /ˈɪntɜːn/
[ ইনˈটাːর্ন ]
[ ˈ ইনটাːর্ন ]
IntrigueVerb: /ɪnˈtriːɡ/
Noun: /ˈɪntriːɡ/
[ ইনˈট্রীːগ ]
[ ˈইনট্রীːগ ]
IntimateVerb: /ˈɪntɪmeɪt/
Adj., N. /ˈɪntɪmət/
[ ˈইনন্টিমেইট ]
[ ˈইনন্টিমেট ]
InvalidAdj. /ɪnˈvælɪd/
Verb, N. /ˈɪnvəlɪd/
[ ইনˈভালিড ]
[ ˈইনভলিড ]
InviteVerb: /ɪnˈvaɪt/
Noun: /ˈɪnvaɪt/
[ ইনˈভাইট ]
[ ˈইনভাইট ]
LeadVerb:  /liːd/
Noun: /led/
[ লীːড ] [ ল্যাড ]
LegitimateAdj. /ləˈdʒɪtɪmət/
Verb: /ləˈdʒɪtɪmeɪt/
[ ল্যাˈজিটিমেট ]
[ ল্যাˈজিটিমেইট ]
LiveAdv., adj.  /laɪv/
Verb, N. /lɪv/
[ লাইভ ] [ লিভ ]
ManmadeNoun: /ˈmændeɪt/
Verb:  /mænˈdeɪt/
[ ˈম্যানডেইট ]
[ ম্যানˈডেইট ]
MinuteAdj. /maɪˈnjuːt/
Noun: /ˈmɪnət /
[ মাইˈনিউːট ]
[ ˈমিনিট ]
MisuseNoun: /mɪsˈjuːs/
verb: /ˌmɪsˈjuːz/
[ মিসˈইউːস ]
[ ˌমিসˈইউːয ]
ModerateNoun, Adj. /ˈmɒdərət/ Verb: /ˈmɒdəreɪt/[ ˈমডারেট ]
[ ˈমডারেইট ]
MouthNoun: /maʊθ/
Verb: /maʊð/
[ মাউথ ] [ মাউথ ]
ObjectVerb: /əbˈdʒekt/
Noun: /ˈɒbdʒɪkt/
[ অবˈজেক্ট ]
[ ˈঅবজেক্ট ]
OverdoseNoun: /ˈəʊvədəʊs/
Verb: /ˌəʊvəˈdəʊs/
[ ˈঅউভাডৌস ]
[ অউভাˈডৌস ]
OverflowVerb: /ˌəʊvəˈfləʊ/
Noun: /ˈəʊvəfləʊ/
[ অউভাˈফ্লৌ ]
[ ˈঅউভাফ্লৌ ]
OverhangVerb: /ˌəʊvəˈhæŋ/
Noun : /ˈəʊvəhæŋ/
[ অউভাˈহ্যাঙ ]
[ ˈঅউভাহ্যাঙ ]
OverhaulVerb: /ˌəʊvəˈhɔːl/
Noun: /ˈəʊvəhɔːl/
[ অউভাˈহুːল ]
[ ˈঅউভাহুːল ]
OverlapVerb: /ˌəʊvəˈlæp/
Noun:  /ˈəʊvəlæp/
[ অউভাˈলাপ ]
[ ˈঅউভালাপ ]
OverlayVerb: /ˌəʊvəˈleɪ/
Noun: /ˈəʊvəleɪ/
[ অউভাˈলেই ]
[ ˈঅউভালেই ]
OvernightAdv. /ˌəʊvəˈnaɪt/
Adj. /ˈəʊvənaɪt/
[ অউভাˈনাইট ]
[ ˈঅউভানাইট ]
OverestimateVerb:/ˌəʊvərˈestəmeɪt/ Noun: /ˌəʊvərˈestəmət/[ অউভাˈস্টিমেইট ]
[ অউভাˈস্টিমেট ]
OverrunVerb: /ˌəʊvəˈrʌn/
Noun: /ˈəʊvərʌn/
[ অউভাˈরান ]
[ ˈঅউভারান ]
OversizeAdv. /ˌəʊvəˈsiːz/
Adj. /ˈəʊvəsiːz/
[ অউভাˈসীːয ]
[ ˈঅউভাসীːয ]
OverthrowVerb: /ˌəʊvəˈθrəʊ/
Noun: /ˈəʊvəθrəʊ/
[ অউভাˈথ্রৌ ] [ˈঅউভাথ্রৌ ]
PerfectNoun, adj. /ˈpɜːfɪkt/
Verb: /pəˈfekt/
[ ˈপাːরফিক্ট ]
[ পারˈফ্যাক্ট ]
PermitVerb: /pəˈmɪt/
Noun: /ˈpɜːmɪt/
[ পাˈমিট ]
[ ˈপাːমিট ]
PervertVerb: /pəˈvɜːt/
Noun: /ˈpɜːvɜːt/
[ পাˈভাːর্ট ] [ˈপাːভাːর্ট ]
PolishAdj. /ˈpəʊlɪʃ/
Noun, Verb: /ˈpɒlɪʃ/
[ˈপৌলিশ ] [ˈপলিশ ]
PontificateNoun: /pɒnˈtɪfɪkət/
Verb: /pɒnˈtɪfəkeɪt/
[ পনˈটিফিকেট ]
[ পনˈটিফিকেইট ]
PostulateVerb: /ˈpɒstjəleɪt/
Noun: /ˈpɒstjələt/
[ ˈপসটিয়ালেইট ] [ˈপসটিয়ালেট ]
PrecipitateVerb: /prɪˈsɪpɪteɪt/
N., Adj. /prɪˈsɪpɪtət/
[ প্রিˈসিপিটেইট ]
[ প্রিˈসিপিটেট ]
PredicateNoun: /ˈpredɪkət/
Verb: /ˈpredəkeɪt/
[ ˈপ্রেডিক্যাট ]
[ ˈপ্রেডিক্যাইট ]
PresentN., adj. /ˈpreznt/
Verb: /prɪˈzent/
[ ˈপ্রেয্যান্ট ]
[ প্রিˈয্যান্ট ]
ProcessNoun:  /ˈprəʊses/
Verb: /prəˈses/
[ ˈপ্রৌসেস ]
[ প্রৌˈসেস ]
ProduceNoun: /ˈprɒdjuːs/
Verb: /prəˈdjuːs/
[ ˈপ্রডীউːস ]
[ প্রˈডীউːস ]
ProgressNoun : /ˈprəʊɡres/
Verb: /prəˈɡres/
[ ˈপ্রৌগ্রেস ]
[ প্রˈগ্রেস ]
ProjectNoun: /ˈprɒdʒekt/
Verb: /prəˈdʒekt/
[ ˈপ্রজেক্ট ]
[প্রোˈজেক্ট ]
ProstrateVerb: /prəˈstreɪt/
Adj. /ˈprɒstreɪt/
[প্রোˈস্ট্রেইট]
[ ˈপ্রস্ট্রেইট ]
ProtestNoun: /ˈprəʊtest/
Verb: /prəˈtest/
[ ˈপ্রৌটেস্ট ]
[ প্রোˈটেস্ট ]
PurportVerb: /pɜːˈpɔːt/
Noun: /ˈpɜːpɔːt/
[ পাːˈপূːট ]
[ ˈপাːপূːট ]
RebelNoun: /ˈrebəl/
Verb: /rɪˈbel/
[ ˈরেবল ] [ রিˈবেল ]
ReboundNoun: /ˈriːbaʊnd/
Verb: /rɪˈbaʊnd/
[ ˈরীːবাউন্ড ]
[ রীˈবাউন্ড ]
RecessVerb: /ˈriːses/
Noun: /riːˈses/
[ ˈরীːসেস ]
[ রীːˈসেস ]
RecountVerb: /rɪˈkaʊnt/
Noun: /ˈriːkaʊnt/
[ রিˈকাউন্ট ]
[ ˈরিːকাউন্ট]
RecordNoun: /ˈrekɔːd/
Verb: /rɪˈkɔːd/
[ ˈরেকূːড ]
[ রিˈকূːড ]
RefundNoun: /ˈriːfʌnd/
Verb: /rɪˈfʌnd/
[ ˈরীːফান্ড ]
[ রিˈফান্ড ]
RefuseNoun: /ˈrefjuːs/
Verb: /rɪˈfjuːz/
[ ˈরিফীউস ]
[ রিˈফীউːয ]
RejectNoun: /ˈriːdʒekt/
Verb: /rɪˈdʒekt/
[ ˈরীːজেক্ট ]
[ রিˈজেক্ট ]
RejoinVerb: /ˌrɪːˈdʒɔɪn/
Verb: /rɪˈdʒɔɪn/
[ ˌরীːˈজয়ইন ]
[ রিˈজয়ইন ]
RemakeNoun: /ˈriːmeɪk/
Verb: /ˌriːˈmeɪk/
[ ˈরীːমেইক ]
[ রীːˈমেইক ]
RemitVerb: /rɪˈmɪt/
Noun: /ˈriːmɪt/
[ রিˈমিট ] [ˈরীːমিট ]
RemoldVerb: /ˌriːˈməʊld/
Noun: /ˈriːməʊld/
[ˌরীːˈমৌল্ড ] [ ˈরীːমৌল্ড ]
ReprintVerb: /ˌriːˈprɪnt/ Noun:/ˈriːprɪnt/[ রীːˈপ্রিন্ট ]
[ ˈরীːপ্রিন্ট ]
RerunNoun: /ˈriːrʌn/
Verb: /riːˈrʌn/
[ ˈরীːরান ]
[ রীːˈরান ]
ResumeVerb: /rɪˈzjuːm/
Noun: /ˈrezjʊmeɪ/
[ রিˈযীːউম ] [ˈরেযীউমেই ]
RetailNoun, adj. /ˈriːteɪl/
Verb: /ˈrɪˈteɪl/
[ ˈরীːটেইল ]
[ রিˈটেইল ]
RetakeVerb: /ˌriːˈteɪk/
Noun: /ˈriːteɪk/
[ রীːˈটেইক ]
[ ˈরীːটেইক ]
RetardVerb: /rɪˈtɑːd/
Noun: /ˈriːtɑːd/
[ রিˈটাːর্ড ]
[ ˈরিːটাːর্ড ]
RowNoun, noun:  /rəʊ/
Noun, Verb: /raʊ/
[ রউ ] [ রাউ ]
SaturateNoun: /ˈsætʃərət/
Verb: /ˈsætʃəreɪt/
[ ˈস্যাট্চরেট ]
[ ˈস্যাট্চরেইট ]
SecondVerb: /sɪˈkɒnd/ Adv., Noun: /ˈsekənd/[ সিˈকন্ড ]
[ ˈসেকেন্ড ]
SegmentVerb: /seɡˈment/
Noun: /ˈseɡmənt/
[ সেগˈম্যান্ট ]
[ ˈসেগম্যান্ট ]
SeparateVerb: /ˈsepəreɪt/
Noun: /ˈsepərət/
[ ˈসেপারেইট ]
[ ˈসেপারেট ]
SubjectNoun: /ˈsʌbdʒɪkt/
Adj. /ˈsʌbdʒekt/
Verb : /səbˈdʒekt/
[ ˈসাবজিক্ট ]
[ ˈসাবজেক্ট ]
[ সাবˈজেক্ট ]
SubordinateAdj., N. /səˈbɔːdɪnət/ Verb: /səˈbɔːdəneɪt/[ সাˈবূːডিনেট ]
[ সাˈবূːডিনেইট ]
SubstantiveNoun: /ˈsʌbstəntɪv/
Adj. /səbˈstæntɪv/
[ ˈসাবস্ট্যানটিভ ]
[ সাবˈস্ট্যানটিভ]
SurveyNoun: /ˈsɜːveɪ/
Verb: /səˈveɪ/
[ ˈসাভেই ]
[ সাˈভেই ]
SuspectVerb: /səˈspekt/
Adj. /ˈsʌspekt/
[ সাˈস্প্যাক্ট ] [ˈসাস্প্যাক্ট ]
TearVerb: /teə(r)/
Noun: /tɪə(r)
[ টেয়ার (র)]
[ টিয়ার (র)]
TransferVerb: /trænsˈfɜː(r)/
Noun: /ˈtrænsfɜː(r)/
[ ট্রান্সˈফাː(র) ]
[ ˈট্রান্সফাː(র)]
TransplantVerb: /trænsˈplɑːnt/ Noun: /ˈtrænsplɑːnt/[ ট্রান্সˈপ্লাːন্ট ] [ˈট্রান্সপ্লাːন্ট]
TransportNoun: /ˈtrænspɔːt/
Verb: /trænˈspɔːt/
[ ˈট্রান্সপূːর্ট ]
[ ট্রান্সˈপূːর্ট ]
UndergroundNoun: /ˈʌndəɡraʊnd/ Ad., adv./ˌʌndəˈɡraʊnd/[ ˈআন্ডাগ্রাউন্ড ]
[ আন্ডাˈগ্রাউন্ড ]
UnderestimateVerb: /ˌʌndərˈestəmeɪt/ Noun: /ˌʌndərˈestəmət/[ আন্ডাˈস্টিমেইট ]
[ আন্ডাˈস্টিমেট ]
UpdateVerb: /ˌʌpˈdeɪt/
Noun: /ˈʌpdeɪt/
[ আপˈডেইট ] [ˈআপডেইট ]
UpliftNoun: /ˈʌplɪft/
Verb: /ˌʌpˈlɪft/
[ ˈআপলিপ্ট ]
[ˌআপˈলিপ্ট ]
UploadVerb: /ʌpˈləʊd/ Noun: /ˈʌpləʊd/[ আপˈলৌড ]
[ ˈআপলৌড ]
UpsetVerb, adj. /ʌpˈset/
Noun: /ˈʌpset/
[ আপˈসেট ]
[ ˈআপসেট ]
WindVerb: /waɪnd/
Noun: /wɪnd/
[ উয়াইন্ড ]
[ উইন্ড ]
WhereaboutsAdv. /ˌweərəˈbaʊts/ Noun: /ˈweərəbaʊts/[ˌওয়ীয়ারাˈবাউটস ]
[ ওয়ীয়ারাবাউটস ]

English Homographs, homophones, and homonyms make the English language even harder to understand for the second language learner of English. The followings are a few of the English homographs defined in actions. There are a few pictures describing the distinctions of the homographic words their pronunciations difference depending on Nouns, Verbs, or Adjectives. 

Homographic words convey the same spellings but pronunciations are varied depending on the context. Symbolic pronunciations are provided next to the root word which is expressed with the signs of the sounds based on the Longman Dictionary of Contemporary English and Oxford Advanced Learner’s Dictionary. One must get familiarised with all the different sounds of the English language in order to pronounce the words appropriately.

You can explore my other posts regarding the sounds of the symbols concerning the English language.  

Leave a Reply